Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi, u sprečavanju sukoba i jačanju političke participacije mladih.
Ciljevi projekta su, takodje, i izgradnja konsenzusa kod mladih o kontraverznim pitanjima u oblasti politike, pomoću neformalne edukacije o ljudskim pravima i debata organizovanih u srednjim školama Jugoistočne Srbije; povećanje nivoa znanja i svesti o ljudskim pravima, posebno dečjim pravima i pravima manjina, kao i rodnoj ravnopravnosti kod nastavnika i učenika pomoću treninga i radionica organizovanih u deset srednjih škola regiona; razvoj kritičkog mišljenja i osnaživanje mladih za veću participaciju u političkim i javnom životu, organizovanjem debata u školama i susreta sa predstavnicima lokalne vlasti, političkih partija, NVO-a i drugim stejkolderima radi rešavanja zajedničkih problema; osnaživanje mladih za pokretanje lokalnih akcija pomoću treninga za projektni menadžment i podrške njihovim inicijativama; stvaranje mreže škola i drugih stejkoldera radi razmene iskustva i rešavanja zajedničkih problema u regionu.
Cljna grupa projekta su mladi od 15 do 19 godina, učenici deset srednjih škola u Jugoistočnoj Srbiji, kao i njihovi nastavnici i predstavnici drugih stejkholdera.
Projekat traje 18 meseci i realizuje se u pet gradova Jugoistočne Srbije, sa učenicima i nastavnicima iz deset škola ovog regiona: pet škola iz Niša (gimnazije "Stevan Sremac", "Bora Stanković" i "Svetozar Marković", Prehrambeno-tehnička škola i Škola mode i lepote) i pet škola iz okolnih gradova (Tehnička škola “Prota Stevan Dimitrijević” i Poljoprivredna škola „Šumatovac“ iz Aleksinca, Srednja škola “Dušan Trivunac Dragoš” iz Svrljiga, Srednja škola “Niketa Remezijanski ” iz Bele Palanke i Tehnička škola iz Vlasotinca).
Aktivnsti projekta su: 1. Pripremne aktivnosti projekta (sastanci projektnog tima, potpisivanje ugovora sa školama, selekcija nastavnika i učenika za treninge i radionice, priprema materijala za trening, medijska prezentacija, postavljanje web strane, itd.); 2. Trening za 20 nastavnika o ljudskim pravima i debatama, traje četri cela dana, kasnije nastavnici prenose znanje učenicima na radionicama u školama,  3. Radionice o ljudskim pravima za učenike u školama, ukupno 120 radionica, traju tri meseca i okupljaju 200 učenika; 4. Debate u školama i takmičenja traju 10 meseci, jednom mesečno u svakoj školi, oko 40 debata. Takmičenja se organizuju izmedju škola, ukupno 10 puta sa oko 500 učesnika. 5. Sastanci i razgovori sa predstavnicima vlasti, politike i NGOs, radi razmene stavova o zajedničkim problemima, ukupno 10 puta. 6. Kampanja za vreme debata i takmičenja u školama i za vreme sastanaka i razgovora po gradovima kada će svim gradjanima biti podeljen promo materijal o projektu, ukupno 10750 komada. Takodje, prilozi na lokalnim medijima sa takmičenja, web strana sa ažuriranim podacima o projektnim aktivnostima. 7. Trening o projektnom menadžentu za 20 učenika, traje dva dana, rezultat je 10 uradjenih predloga lokalnih inicijativa tzv. mini projektata. 8. Podrška mini projektima lokalnih inicijativa mladih u oblasti ljudskih prava, za izabrana tri predloga projekta u kojima je obavezna saradnja sa najmanje jednim stejkholderom.  9. Završni evaluativni sastanak sa 45 učesnika, traje dva dana, radi evaluacije celog projekta i izgradjnje mreže i održivosti projekta.10. Evaluacija i monitoring, evaluacija tri puta, monitoring tokom implementacije celog projekta
Projekat omogućuje mladim ljudima da steknu znanja i razviju svest o ljudskim pravima, posebno marginalizovanih grupa, ili o rodnoj ravnopravnosti, čime se sprečavaju sukobi ili rešavanju na konstruktivan, demokratski način, smanjuje se nasilje uopšte, a posebno u školama medju mladima. Projekat pomaže mladima da razreše dileme i kontraverzna mišljenja o ključnim pitanjima budućnosti zemlje, svog regiona, svog položaja i svoje budućnosti. Projektnim aktivnostima se mladi ohrabruju i osnažuju da uzmu učešće u odlučivanje na svim nivoima, da više participaraju u politici i vlasti, da se uključe u društveni život zajednice. Takodje, projekat ohrabruje mlade da pokreću inicijative i rešavaju probleme u svojoj zajednici, da jačaju civilno društvo i uspostavljaju mreže na regionalnom i nacionalnom nivou. Ovakvo osnaživanje mladih je veoma važno sa aspekta razvoja regiona, jer su mladi budući donosioci odluka i na njima leži odgovornost za dalji razvoj zemlje.
Projekat podržava Delegacija Evropske Komisije u Republici Srbiji

Copyright © Društvo za zaštitu i unapredjenje mentalnog zdravlja dece i omladine, 2009, Sva prava zaštićena, Dizajn: Baya