Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Odrasli

Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama

01.02.2012.    Deca, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Vojvodina, Beograd, centralna Srbija i južna Srbija: Ada, Beograd, Kruševac, Niš, Vranje
Ciljna grupa: Clanice MODS-a, strucnjaci i službenici na lokalnom nivou i donosioci odluka, zatim deca i roditelji/staratelji, mediji i javnost
Aktivnosti: Usaglašavanje metodologije monitoring, koordinacioni sastanci, monitoring, okrugli stolovi, lokalne akcije, sastanak tematske grupe MODS i definisanje preporuka, pres konferencija, definisanje predloga za formiranje koordinacionog tela, radni sastanci
Broj korisnika: 500 direktnih i oko 10000 indirektnih korisnika
Period: Februar 2012 – februar 2013
Donator: UNICEF


Regionalna integracija sa socijalnim efektom – RISE

29.08.2011.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Međunarodni, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Istočna, Južna i Jugoistočna Srbija; Borski, Zaječarski, Pirotski, Nišavski, Pčinjski i Jablanički okrug.
Ciljna grupa: Stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite.
Aktivnosti: Istraživanje socijalnog sektora u Bugarskoj i Srbiji; izrada baze podataka i sajta; zajednički tematski forumi u obe države; trening za eksperte; formiranje i rad metodičkog centra; zaključni forum; izložbe dobre prakse; izrada i štampanje publikacije.
Broj korisnika: Oko 150 direktnih korisnika i oko 20.000 indirektnih korisnika.
Period: Avgust 2011. - jul 2012. godine.
Donator: Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.


Umrežavanje za decu

16.06.2010.    Ciljna grupa, Geografski obuhvat, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Gradovi Niš, Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Užice, Zaječar, Novi Bečej (Srbija), Brisel (Belgija), Ljubljana i Šentjur (Slovenija).
Ciljna grupa: 56 OCD koje se bave zagovaranjem, politikama za decu i zastupanjem prava dece, koje su grupisane u klasteru KOCD za decu; Vlada i ministarstva, posebno ona koja u delokrugu svog rada imaju pitanja dece: prosvete, zdravstva, rada i socijalne politike, omladine i sporta; Vladina i nevladina tela i timovi koji su zaduženi za prava deteta ili socijalna pitanja koja uključuju i decu, kao što su Savet za prava deteta, Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, zaštitnik prava deteta, saveti za decu i mlade na lokalnom nivou; Lokalne samourave, lokalne institucije i tela koje se bave decom.
Aktivnosti: Formiranje sekretarijata Mreže za decu, postavljanje i administriranje web sajta, terensko istraživanje kapaciteta OCD za decu, training iz oblasti zagovaranja i analiza politika, desk istraživanje o modelima umrežavanja i uticaja na politike, studijska putovanja u Sloveniju i Brisel, organizovanje okruglih stolova, organizovanje kampanje, TV emisije, organizovanje javnih rasprava, izrada brošure, organizovanje završne konferencije, monitoring i evaluacija.
Broj korisnika: Direktni korisnici: 40 OCD za decu, 24 učesnika treninga, 12 učesnika studijskih poseta, 150 učesnika okruglih stolova, 50 učesnika završne konferencije; Indirektni korisnici: oko 12.000 građana.
Period: 16. jun 2010. - 16. jun 2011. godine.
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU".


Obrazovne usluge u odabranim školama u jugozapadnoj Srbiji

01.02.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Jugozapadna Srbija - Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Prijepolj
Ciljna grupa: Romska deca, odrasli Romi koji su napustili školu, nastavnici
Aktivnosti: Rad koordinatora za obrazovanje Roma, asistencija prilikom upisa u predškoske ustanove i škole, dopunski časovi iz srpskog jezika za povratničku i romsku decu, organizovanje užine, podela školskog pribora, obuće i odeće, organizovanje akreditovanih seminara za nastavnike, itd.
Broj korisnika: 300
Period: 2009 - 2010. god.
Donator: Projekat je deo Projekta o migracijama koji sprovodi PRO Program (kancelarija u Novom Pazaru) sredstvima Evropske unije preko Delegacije Evropske komisije i Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.


Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada

01.01.2009.    Deca, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: Republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: Formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000
Period: 2009 – 2011. god.
Donator: Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške


Zagovaranje za donošenje LPA za decu u opštinama jugoistične Srbije

01.09.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Ražanj, Sokobanja, Boljevac, Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Merošina i Kuršumlija
Ciljna grupa: Lokalne samouprave, institucije i organizacije koje se bave decom, deca i mladi, gradjani
Aktivnosti: Informativni sastanci, trening za decu, lokalne akcije dece, TV emisija, kampanje i završni sastanak predstavnika učesnika
Broj korisnika: 2000
Period: 2007-2008. god.
Donator: USAID i Institut za održive zajednice (ISC)


Kontakt organizacija civilnog društva – KOCD za decu

01.06.2007.    Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Republika Srbija
Ciljna grupa: Organizacije civilnog društva koje se bave decom, Vlada, ministarstva i tela u delu programa za decu, institucije i lokalne samouprave
Aktivnosti: Uspostavljanje kanala komunikacije izmedju Vlade i vladinih institucija i civilnog sektora, izrada direktorijuma NVO koje implementiraju programe za decu, uticaj na državnu politiku za smanjenje siromaštva dece, regionalni i sektorski konsultativni sastanci, razmena informacija, itd.
Broj korisnika: 55 NVO
Period: 2007-2009. god.
Donator: Odeljenje za medjunarodni razvoj Ujedninjenog Kraljevstva koje finansira program Vlade RS da nadzire i koordinira implementaciju SSS, preko Tima potpredsednika Vlade za implementaciju SSS


Bolje razumevanje različitosti

01.03.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac i Svrljig
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike o interkulturalnosti i rodnoj ravnopravnosti, radionice za učenike u školama, lokalne akcije mladih, kampanje, film, štampanje brošure i završna konferencija učesnika
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Kanadska agencija za medjunarodni razvoj CIDA


Razvoj trećeg sektora – korak u budućnost

01.05.2006.    Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Jugoistočna Srbija, Vojvodina i Sandžak
Ciljna grupa: Republički poslanici, predstavnici lokalne vlasti, NVO, građani
Aktivnosti: Sastanci sa poslanicima i članovima nevladinih organizacija, lokalne vlasti i preduzetnika, diskusije o pravnim i finansijskim okvirima za razvoj trećeg sektora, TV emisije, kampanje i završna konferencija.
Broj korisnika: 350 učesnika
Period: 2006-2007. god.
Donator: EU preko Evropske Agencije za Rekonstrukciju, u okviru programa Fonda za razvoj civilnog sektora


Jedinica za projektni monitoring i podršku

01.04.2006.    Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Brus, Aleksandrovac and Paraćin
Ciljna grupa: organizacije koje implementiraju programe za OSI
Aktivnosti: Monitoring i podrška organizacijama koje su dobile sredstva od Ministarstva rada i socijalne politike za implementaciju 15 projekata namenjenih osnaživanju osoba sa invaliditetom
Broj korisnika: predstavnici i članovi 13 organizacija OSI
Period: 2006-2007. god.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas