Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Razvoj civilnog društva

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja III

04.05.2015.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Užice, Beograd, Vranje, Zaječar i Bor.
Ciljna grupa: Roditelji dece iz marginalizovanih grupa, nastavnici, deca, mladi, nezavisni državni organi, roditeljska i druga udruženja, organizacije civilnog društva.
Aktivnosti: Trening za roditelje o prepoznavanju i prijavljivanju diskriminacije; sastanci sa školskim savetima roditelja; sastanci sa nezavisnim telima i nadležnim ministarstvima.
Broj korisnika: 2.000 korisnika.
Period: 01. maj - 31. decembar 2015. godine.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija


Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama

01.02.2012.    Deca, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Vojvodina, Beograd, centralna Srbija i južna Srbija: Ada, Beograd, Kruševac, Niš, Vranje
Ciljna grupa: Clanice MODS-a, strucnjaci i službenici na lokalnom nivou i donosioci odluka, zatim deca i roditelji/staratelji, mediji i javnost
Aktivnosti: Usaglašavanje metodologije monitoring, koordinacioni sastanci, monitoring, okrugli stolovi, lokalne akcije, sastanak tematske grupe MODS i definisanje preporuka, pres konferencija, definisanje predloga za formiranje koordinacionog tela, radni sastanci
Broj korisnika: 500 direktnih i oko 10000 indirektnih korisnika
Period: Februar 2012 – februar 2013
Donator: UNICEF


Umrežavanje za decu

16.06.2010.    Ciljna grupa, Geografski obuhvat, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Gradovi Niš, Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Užice, Zaječar, Novi Bečej (Srbija), Brisel (Belgija), Ljubljana i Šentjur (Slovenija).
Ciljna grupa: 56 OCD koje se bave zagovaranjem, politikama za decu i zastupanjem prava dece, koje su grupisane u klasteru KOCD za decu; Vlada i ministarstva, posebno ona koja u delokrugu svog rada imaju pitanja dece: prosvete, zdravstva, rada i socijalne politike, omladine i sporta; Vladina i nevladina tela i timovi koji su zaduženi za prava deteta ili socijalna pitanja koja uključuju i decu, kao što su Savet za prava deteta, Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, zaštitnik prava deteta, saveti za decu i mlade na lokalnom nivou; Lokalne samourave, lokalne institucije i tela koje se bave decom.
Aktivnosti: Formiranje sekretarijata Mreže za decu, postavljanje i administriranje web sajta, terensko istraživanje kapaciteta OCD za decu, training iz oblasti zagovaranja i analiza politika, desk istraživanje o modelima umrežavanja i uticaja na politike, studijska putovanja u Sloveniju i Brisel, organizovanje okruglih stolova, organizovanje kampanje, TV emisije, organizovanje javnih rasprava, izrada brošure, organizovanje završne konferencije, monitoring i evaluacija.
Broj korisnika: Direktni korisnici: 40 OCD za decu, 24 učesnika treninga, 12 učesnika studijskih poseta, 150 učesnika okruglih stolova, 50 učesnika završne konferencije; Indirektni korisnici: oko 12.000 građana.
Period: 16. jun 2010. - 16. jun 2011. godine.
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU".


Mreža mladih za jednaka prava i toleranciju – Youth Net

01.12.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Mladi iz 8 gradova jugoistočne Srbije, uzrasta od 17-25 godina, predstavnici lokalnih kancelarija i saveta za mlade, predstavnici NGOs i škola
Aktivnosti: Trening za mlade, preliminarno istraživanje, okrugli stolovi, kampanja i TV emisija, lokalne akcije i inicijative, sastanci mreže, evaluativna konferencija i finalni performans mladih
Broj korisnika: 400
Period: Decembar 2009 – jun 2011. god.
Donator: Delegacija EU, EIDHR


Evropska unija – činjenice i predrasude

05.07.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš (Srbija), Ljubljana, Celje, Ljutomer i Postojna (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta
Aktivnosti: Debate u niškim školama, okrugli sto o položaju mladih u ove dve zemlje, poseta KZM u Nišu, interkulturalno veče, debatni turniri u Sloveniji, posete kancelarijama evropskih institucija u Ljubljani
Broj korisnika: 200
Period: Jul – novembar 2009. god..
Donator: Fond za otvoreno društva, Program Istok Istok


Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada

01.01.2009.    Deca, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: Republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: Formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000
Period: 2009 – 2011. god.
Donator: Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške


Debate o ljudskim pravima

01.01.2008.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike, radionice u školama i debate učenika, diskusije, trening o projektnom menadžmentu, implementacija 3 lokalna projekta, kampanje i završni sastanak
Broj korisnika: 2000
Period: 2008-2010. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR


Karavan mladih

01.07.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin, Montana, Pernik i Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi iz Srbije i Bugarske
Aktivnosti: Radionice liderstva, časovi bugarskog jezika, osnivanje Centra, priprema i izvodjenje performansa u gradovima Bugarske, okrugli stolovi sa mladima iz Bugarske i završni sastanak mladih u Nišu
Broj korisnika: 200 mladih iz obe zemlje
Period: 2007-2008. god.
Donator: EU preko Delegacije Evropske Komisije u RS, u okviru Susedskog programa Bugarska Srbija


Kontakt organizacija civilnog društva – KOCD za decu

01.06.2007.    Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Republika Srbija
Ciljna grupa: Organizacije civilnog društva koje se bave decom, Vlada, ministarstva i tela u delu programa za decu, institucije i lokalne samouprave
Aktivnosti: Uspostavljanje kanala komunikacije izmedju Vlade i vladinih institucija i civilnog sektora, izrada direktorijuma NVO koje implementiraju programe za decu, uticaj na državnu politiku za smanjenje siromaštva dece, regionalni i sektorski konsultativni sastanci, razmena informacija, itd.
Broj korisnika: 55 NVO
Period: 2007-2009. god.
Donator: Odeljenje za medjunarodni razvoj Ujedninjenog Kraljevstva koje finansira program Vlade RS da nadzire i koordinira implementaciju SSS, preko Tima potpredsednika Vlade za implementaciju SSS


Pravo do ljudskih prava

01.02.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Bela Palanka i Prokuplje
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za učenike o ljudskim pravima, tribine, lokalne akcije mladih, kampanje, konferencija i završni performans
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR


12OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas